Lopende projecten

Het project ‘Ctrl+Alt+Food+Shift’ dat eind 2023 van start ging, heeft als doel (West-)Vlaamse kmo’s te ondersteunen in hun transitie naar duurzame, alternatieve grondstoffen en voedingsproducten. Door het realiseren en ter beschikking stellen van state-of-the-art labo- en pilootinfrastructuur aan ondernemers biedt het project ondersteuning op verschillende toepassingsniveaus. 

In dit Erasmus-project wordt een opleidingsconcept op maat over sarcopenie ontwikkeld voor gezondheidswerkers. 

Het project zet in op:

 • gezondheidswerkers kennis en vaardigheden bijbrengen over sarcopenie
 • nieuwe opleidingsconcepten ontwikkelen in lijn met de meest recente normen voor online leren
 • verschillende expertisegebieden samenbrengen
 • de verkregen resultaten verspreiden onder een diverse groep gezondheidswerkers (huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten)
 • een duurzaam partnerschap opbouwen in heel Europa.
Meer info

FINE is een COOCK+ project waarin uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn van accurate datacaptatie in een zorgcontext met behulp van een bestaande tool om voedselconsumptie te meten op het bord. Om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om er zeker van te zijn dat de zorgbehoevende de juiste hoeveelheid voedingsstoffen inneemt, is het belangrijk om te weten ‘wat’ en ‘hoeveel’ er gegeten wordt van een aangeboden maaltijd. Deze informatie kan als startpunt dienen om later data vanuit verschillende bronnen samen te brengen en zo een health dataspace te creëren.  

Meer info

In het LunaCare-project wordt onderzocht hoe shiftwerk de gezondheid van Vlaamse verpleegkundigen en zorgkundigen beïnvloedt. De focus ligt daarbij op eetgewoonten tijdens het werk en aandacht voor de werkomgeving en beschikbare faciliteiten. Onderzoeksactiviteiten binnen dit project zijn een brede bevraging over alle Vlaamse ziekenhuizen heen en het uitwerken van een praktische case in één ziekenhuis. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van praktijkrichtlijnen die eenvoudige te implementeren zijn in Vlaamse ziekenhuizen.

 

Binnen dit onderzoek wordt de inzetbaarheid van indirecte calorimetrie nagegaan in een klinische setting. Het veelvuldig gebruik van dit meettoestel bij oncologische patiënten in de klinische zorg werd tot op heden nog niet nagegaan. Daar oncologische patiënten nood hebben aan geïndividualiseerd voedingsadvies, kan de vraag gesteld worden of de indirecte calorimetrie  een meerwaarde en ondersteuning kan bieden ten opzichte van de reeds gebruikte protocollen voor het geven van voedingsadvies. Als de gezondheidsparameters tussen beide significant verschillend zijn, kan het gebruik van de indirecte calorimeter eventueel uitgebreid worden naar meerdere sectoren. Daarnaast zal er een zorgpad ontwikkeld worden voor oncologische patiënten en diëtisten. Dit zorgpad kan een leidraad vormen voor diëtist in het kader van het geven van voedingsadvies. Verder kan het een houvast bieden voor oncologische patiënten tijdens hun behandelingstraject.

Meer info

In het project PROCHEF worden innovatieve leermodules ontwikkeld die de implementatie van meer plantaardige voeding in grootkeukens moet faciliteren. De modules zijn gericht op grootkeukenchefs, grootkeukenmedewerkers, leerkrachten in voeding gerelateerde opleidingen, …

PROCHEF wil een positieve impact creëren op de manier waarop we eten in grootkeukens. Samen kunnen we de weg banen naar een smakelijke en evenwichtige toekomst!

Het project sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Vlaamse Green Deal genaamd “Eiwitshift op ons bord.” De Green Deal streeft ernaar om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in de Vlaamse consumptie te verbeteren. Het ambitieuze doel is om tegen 2030 een verschuiving te bereiken naar 40% dierlijke en 60% plantaardige eiwitten.

Meer info? Lien Van den Broeck; lien.vandenbroeck@vives.be

Dit onderzoeksproject heeft tot doel om abstracte, theoretische concepten voor de screening op sarcopenie te vertalen naar eenvoudige en haalbare praktijkrichtlijnen voor de thuiszorg. Via deskresearch en in co-creatie met thuiszorgorganisaties wordt een eenvoudige screeningsmethode ontwikkeld voor sarcopenie. Aan de hand van een teststudie wordt nagegaan of de ontwikkelde screeningsmethode een goede voorspeller is van sarcopenie. Eenvoudige richtlijnen voor screening worden opgesteld, vervolgens uitgetest in de praktijk en waar nodig geoptimaliseerd. Om de screeningsmethode in de basiswerking van de betrokken organisaties in te bedden, wordt aan het einde van dit project een opleiding ‘sarcopenie, een stapje voor’ ontwikkeld en aan het werkveld aangeboden via LevensLang Leren.

Meer info

 

In ‘Smart Meal Planning’ wordt gebruik gemaakt van de modernste AI-technieken om de voorraadplanning in de kant-en-klare voedingssector te verbeteren. Het project streeft ernaar de
vraag van de consument op één lijn te brengen met de productie, waardoor voedselverspilling afneemt en de operationele prestaties worden verbeterd. 

Meer info

In TargetDigest worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van labo-simulaties van het maagdarmstelsel voor het optimaal ontwerpen van voedingssupplementen en brood voor een heel specifieke doelgroep, namelijk personen die een maag-darmverkleining hebben ondergaan. 

Meer info:  ellen.fierens@flandersfood.com 

Veggiechain is een collectief, fundamenteel onderzoeksproject (type SBO) met als doel meer kennis op te bouwen over de veranderingen in nutrionele en sensorische eigenschappen tijdens de verschillende processtappen in de groenteverwerkende keten. Spruiten en prei zijn geselecteerd als onderzoekscases als commercieel relevante groenten voor Vlaanderen. Ze zijn rijk aan interessante gezondheidsbevorderende componenten en ze hebben een zeer typisch smaak/aromaprofiel.

Meer info

Gezonde en lekkere voeding hoort deel uit te maken van het zorgaanbod. Als aan die voeding een verhaal van een lokale boer kan gekoppeld worden dan werkt dit versterkend. In het EIP-project ‘ZoBio’ willen we lange-termijnsamenwerkingen tussen zorginstellingen en lokale bioboeren faciliteren en begeleiden. Daarnaast beoogt ZoBio andere zorginstellingen en boeren te inspireren met behulp van lerende netwerken en de juiste communicatie om gelijkaardige samenwerkingen aan te gaan.

ZoBio ging van start op 1 maart, lees hier het persbericht.

Afgelopen projecten

Opzetten van pilootacties (ifv grote verscheidenheid dienstencentra) voor het verder ontwikkelen van richtlijnen voor het optimaliseren en afstemmen van het voedings- en bewegingsbeleid in de Vlaamse lokale dienstencentra.

 • Optimalisatie van het voedings- en bewegingsbeleid in dienstencentra, ter preventie van sarcopenie.
Meer info

In FoodCare ontwikkelen we methodieken voor het optimaliseren van maaltijden en maaltijdcomponenten op basis van de specifieke voedingsbehoeften van de consument. Daarbij worden alle actoren in de volledige keten, van grondstof tot geserveerde warme maaltijd, in rekening gebracht.

Dit EFRO-project focust op mensen met een chronische zorgvraag die vaak niet in staat zijn zelf te koken. Hun maaltijden worden bereid in grootkeukens en onderworpen aan een regeneratieproces (voeding wordt na koelen of invriezen opnieuw opgewarmd), wat kwaliteitsverlies en ook verlies van nutritionele waarde veroorzaakt. Voedingsbedrijven besteden hieraan nog te weinig aandacht omdat simulaties van het regenereren vaak onmogelijk zijn.

In het NuHCaS project wordt een testomgeving ontwikkeld die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren nabootsen. Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren.

 • Realiseren van grootkeuken infrastructuur
Meer info

De MicroWavePilot is een EFRO-investeringsproject voor de aankoop en ingebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden in beperkte hoeveelheid (in vergelijking met een gangbare productielijn in een bedrijf) bereid en geregenereerd kunnen worden. Dit toestel zal volledig ten dienste staan van academisch onderzoek, contractonderzoek en testen van bedrijven en kennisinstellingen.

 • In gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden (op pilootschaal) bereid en geregenereerd kunnen worden.
Meer info
 • Inzicht verwerven in de relatie tussen voeding, fysieke activiteiten en biologische veranderingen bij oudere mensen.
 • Ontwikkeling van diëten, fysieke activiteiten en nieuwe voedingsconcepten en -producten.
Meer info

De partners van het PROOF-project willen de expertise van zorgactoren, (voedings)bedrijven en kennisinstellingen bundelen om voeding en technologie op maat van de zorgvrager te ontwikkelen. Daarnaast worden er binnen dit project twee onderzoeksunits gerealiseerd om de impact van voeding op onze gezondheid te kunnen onderzoeken alsook om receptuuroptimalisatie te kunnen voorzien.

het NuHCaS project wordt een testomgeving ontwikkeld die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren nabootsen. Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren.

 • Realiseren van een nieuw onderzoeksgebouw
 • Ontwikkelen van voeding voor chronische ziektes
 • Regeneratie onderzoek van maaltijden
 • Vaststellen van smaakprofielen bij ouderen
 • Ontwikkeling van een screening, monitoring en coaching TOOL voor ouderen om begeleid zelfstandig te wonen
Meer info

Studentenprojecten

NuHCaS wil op laagdrempelige manier kennis ontsluiten. Dit doen we onder andere ook via studentenprojecten. 

Hierbij gaan studenten met een concrete vraag uit het werkveld aan de slag. Bedoeling is om tot een product te komen waar zorginstellingen, bedrijven of andere stakeholders echt iets mee zijn en dat ze direct kunnen gebruiken. 

Ondertussen leren studenten praktijkgericht te werken.

Brochure voor zorgverleners rond meest voorkomende diëten
(doelgroep: zorgverleners zonder specifieke kennis over diëten en bedrijven)

Translate »