Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Hiervan worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd, in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Maar als u zich afmeldt voor sommige van deze cookies, kan dit uw browse-ervaring beïnvloeden.

Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens verwerken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover kan u met ons contact opnemen: info@tuawest.be

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt, ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten;
 2. het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits uw toestemming);
 3. het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Hiertoe kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
 • persoonlijke gegevens: geboortedatum en -plaats, nationaliteit;
 • uw relatie tot een rechtspersoon (bedrijf, onderwijsinstelling,…).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (netwerk, software,…);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij nooit de door u verstrekte gegevens aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons daar toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot discretie;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Bovenaan dit statement staat hoe je met ons contact kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

We kunnen onze privacy statement wijzigen. Hiervan zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 20 september 2022.

Translate »